За Нас

Од страна на „Рударски Институт“-Белград , во 1969 година е формирана работна организација „Рударски Институт“- Скопје , а ние како Р.Е Завод за заштита при работа.Со законот за трговски друштва во 1997 година се пререгистриравме во друштво со ограничена одговорност „РИ-СРП“ ДОО Скопје (друштво за сигурност при работа и пожари)

Од 01.04.2009 госина заедно со нашите долгогодиши соработници „МАТО“ ДОЕЛ Скопје и „ДАРИК“ ДОЕЛ Скопје се групиравме и оформивме Стопанска интересна заедница за безбедност при работа ,пожари и средина„ АКАДЕМИЈА БРПС“ Скопје. Во сиот овој период друштвото се занимаво со проблематика од областа на заштита при работа ,заштита од пожари и заштита на животната и работна средина.

Стручниот тим на „ АКАДЕМИЈА БРПС“ е составен инженери од различни профили со големо работно искуство во сферата на безбедност и задравје при работа

  • -Атанас Стаменов дипл.ел.инг.
  • -Гоце Јовановски дипл.маш.инг.
  • -Зоран Аврамов дипл.инг.по заштита при работа
  • -Илија Матовски дипл.инг.по физика
  • -Косто Костов дипл.технолог
  • -Фросина Стаменова дпл.филолоф по анг. јазик
  • -Александра Јордановска Дил.правник Магистер по правни науки и криминологија и докторат на универзитетot вo Кембрич

Наши услуги

Главна дејност: Техничко испитување и анализа